Obchodní podmínky

Knihkupectví a nakladatelství
Horáček Roman
Křížkovského  2131
40747 Varnsdorf
IČO: 04614895

 
Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné  obchodní podmínky internetového obchodu www.betlemyhl.cz, www.knihyhl.com.
V  platném znění od 24.5.2018.

1. Úvodní ustanovení
2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
3. Dodací podmínky
4. Cena zboží a platební podmínky
5. Práva z vadného plnění
6. Odstoupení od kupní smlouvy
7. Další práva a povinnosti smluvních stran
8. Ochrana osobních údajů
9. Závěrečná ustanovení

1. Úvodní  ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)  upravují v souladu s  ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)  uzavírané mezi provozovatelem a fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu provozovatele na adrese www.betlemyhl.cz nebo www.knihyhl.com.

VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti  nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Provozovatelem (také Prodávajícím) internetového obchodu www.betlemyhl.cz nebo www.knihyhl.com  je:

Roman Horáček
Křížkovského 2131
40747 Varnsdorf
IČO: 04614895
telefon: +420 776 672 602, +420 412 372 959
Email:  roman.horacek@vdffree.cz

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník – fyzická osoba internetových stránek provozovatele na adrese www.betlemyhl.cz nebo www.knihyhl.com který prostřednictvím internetu / systému  internetového obchodu odeslal řádnou objednávku.

Zákazník, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku, se dále označuje též jako kupující.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Prodávající zpřístupňuje informace o zboží určeném k prodeji prostřednictvím internetového obchodu na  adrese www.betlemyhl.cz nebo www.knihyhl.com
Internetový obchod prodávajícího umožňuje zákazníkům zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny  konečné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu prodávajícího. Tímto ustanovením není dotčena  možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu  za individuálně sjednaných  podmínek.
Veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách internetového obchodu na adrese www.betlemyhl.cz nebo www.knihyhl.com je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít  kupní  smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského  zákoníku se nepoužije.

Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného  právě k tomuto účelu (dále jen  „formulář objednávky“).  Formulář objednávky obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku internetového obchodu prodávajícího)
- způsobu dodání objednávaného zboží včetně údajů o nákladech spojených s dodáním
- způsobu úhrady kupní ceny zboží

Před odesláním formuláře objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do formuláře objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře objednávky.
Formulář objednávky odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“ (dále jen „objednávka“). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li  všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Prodávající potvrdí kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu.
Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené objednávky či její části v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od nepotvrzení či odstoupení od objednávky ze strany prodávajícího.

Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím internetového formuláře. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní  smlouvy.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).
Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Kupní smlouva je poskytnuta kupujícímu ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny koncové. Nevztahují se na ně další slevy ani další akce, platné pro kamenné prodejny  provozovatele.

3. Dodací podmínky

Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. 2 těchto obchodních podmínek, prodávající odešle zboží prostřednictvím kupujícím zvoleného přepravce, kterému zboží předá zpravidla do 24 hodin od přijetí  objednávky (u platby předem po připsání peněz na účet prodávajícího).
Zboží bude následně doručeno v expediční lhůtě kupujícím zvoleného přepravce (Česká pošta, Zásilkovna).
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání potvrzení objednávky zákazníkovi. Ceny uvedené v internetovém obchodu prodávajícího platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České  republiky.

V případě doručení zboží prostřednictvím kupujícím zvoleného přepravce se připočítává k uvedené ceně zboží expediční poplatek.

Náklady spojené s balením zboží prodávající samostatně neúčtuje, jsou zahrnuty v expedičním poplatku.
Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu přepravce. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím v objednávce. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
Při převzetí zboží od kupujícím zvoleného přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce  převzít.

4. Cena zboží a Platební  podmínky
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit  prodávajícímu následujícími způsoby:
- Platba na dobírku.
Zákazník může zvolit platbu kupní ceny na dobírku, v takovém případě kupní cenu platí kupující v místě dodání zboží uvedeném v objednávce prostřednictvím kupujícím zvoleného přepravce (Česká pošta,Zásilkovna).
- Platba předem na účet prodávajícího.
Při platbě předem na účet prodávajícího platí podmínky pro daný případ stanovené příslušnou bankou kupujícího.
V případě platby předem na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 5 pracovních dní od uzavření kupní smlouvy a závazek kupujícího uhradit  kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající odešle zboží prostřednictvím kupujícím zvoleného přepravce (Česká pošta,Zásilkovna), kterému zboží předá zpravidla do 24 hodin po připsání peněz na účet prodávajícího.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu se zbožím kupujícímu.

5. Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá  kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží  převzal:
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle  smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních přepisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to,  že věc byla vadná již při převzetí.

Ustanovení předchozího odstavce VOP se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při  převzetí  kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
Za vadu se považuje i plnění jiné věci než byla objednána kupujícím, jakož i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí.
Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2106 občanského  zákoníku, a to:
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, vyjma případů upravených v § 2106 odst. 2 občanského zákoníku. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva dle následujícího odstavce VOP.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2107 občanského zákoníku, a to na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z  kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující  změnit bez souhlasu prodávajícího.

Nemá-li zboží vlastnosti dle druhého odstavce článku 5. VOP má kupující dále práva dle § 2169 občanského zákoníku.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího („reklamace“) v písemné formě, které lze zasílat  na níže uvedenou adresu:
Roman Horáček, Křížkovského 2131, 40747 Varnsdorf, tel.: +420 412 372 959, +420 776 672 602 , e-mail: roman.horacek@vdffree.cz.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co  je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamované zboží kupující dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění reklamace (běžnou formou,  nikoli dobírkou).
Vzhledem k tomu, že v rámci reklamačního řízení je nutno ověřit, zda kupující koupil reklamované zboží skutečně od prodávajícího, prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem tuto skutečnost doložil, a  to např. předložením kopie dodacího listu či faktury. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno (Českou  Poštou).

Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající zpět na vlastní náklady.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří  pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. Bližší a další informace o stavu reklamace získá kupující emailem: roman.horacek@vdffree.cz, nebo na tel.: , .

Zboží z obchodu www.betlemyhl.cz nebo www.knihyhl.com je ke kupujícímu doručováno  prostřednictvím kupujícím zvoleného dopravce. Pokud zásilka dorazí ke kupujícímu poškozená, prodávající doporučuje, aby kupující postupoval následovně:
Prohlédl zásilku před dopravcem. V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) sepsal s dopravcem protokol o poškození zásilky.
V případě problému s dopravcem mohou kupující kontaktovat prodávajícího na adrese roman.horacek@vdffree.cz. Do předmětu zprávy je doporučeno uvést "Stížnost na přepravu",  dále popsat problém, uvést kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Prodávající bude takto oznámený problém řešit s dopravcem a oznámí kupujícím další postup.

6. Odstoupení od kupní smlouvy
Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu dle čl. 2 těchto podmínek do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží odstoupit bez udání důvodu.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem).
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od  kupní smlouvy, postačuje  odeslat odstoupení od kupní smlouvy  před uplynutím příslušné lhůty těchto obchodních podmínek.

Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby,  které prodávající obdržel od kupujícího, včetně nákladů na dodání  (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce,  pokud kupující výslovně neurčí jinak. V žádném případě  tím kupujícímu nevzniknou další náklady.
Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle na adresu prodávajícího: Roman Horáček, Křížkovského 2131, 40747 Varnsdorf nebo předá prodávajícímu na adrese: Roman Horáček, Křížkovského 2131, 40747 Varnsdorf bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem doložil, že zboží koupil od prodávajícího, a to např. předložením kopie dodacího listu či faktury.

Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží, a to i v tom  případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku  kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu  vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a též od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, jakož i o dodávce novin, periodik nebo časopisů. Dále v souladu s § 1837 písm. l) občanského zákoníku  prodávající výslovně sděluje, že kupující nemá právo odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím  lhůty pro odstoupení od smlouvy.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826  odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: roman.horacek@vdffree.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu  provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Ochrana osobních údajů
Roman Horáček IČO 04614895 jako provozovatel serveru www.betlemyhl.cz a www.knihyhl.com garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat. Současně se zavazuje k dodržování nového nařízení EU (GDPR) o ochraně osobních údajů a proto jsme upravili obchodní podmínky a správu osobních dat.
Rád bych Vás ujistil, že poskytnuté e-mailove adresy a vaše osobní údaje budou v souladu s novým nařízením a slouží nám (tak jako doposud) výhradně k vyřízení objednávek. Námi spravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.
 
Pokud nakupujete jako fyzická osoba, požadujeme při objednávce uvést následující údaje:
Jméno a příjmení, adresu pro fakturaci a dodání zboží, telefonické spojení, elektronickou adresu (e-mail)
Pokud nakupujete jako právnická osoba, požadujeme při objednávce uvést následující údaje:
Název společnosti (obchodní firma), adresu pro fakturaci a dodání zboží, IČ, DIČ, telefonické spojení, elektronickou adresu (e-mail)

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

Kupující odesláním své objednávky dává prodávajícímu jakožto správci osobních údajů nebo zpracovateli osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to po dobu dvou let nebo do doby písemného vyjádření kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Roman Horáček, IČ 04614895, Křížkovského 2131, 40747 Varnsdorf. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, a to zasláním na e-mail: roman.horacek@vdffree.cz.

Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje poskytuje dobrovolně.

Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat o vysvětlení a odstranění závadného stavu, a to vše bezplatně na e-mailové adrese roman.horacek@vdffree.cz. O následném postupu bude kupující informován e-mailovou zprávou.

Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány prodávajícím v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Nákupem v internetovém obchodě www.betlemyhl.cz a www.knihyhl.com nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetích stran.

9. Závěrečná ustanovení
Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2014. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.betlemyhl.cz nebo www.knihyhl.com.
Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez výhrad souhlasí.
Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými  ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.

Ve Varnsdorfu, dne 30.4.2014